KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ

Kỷ Niệm Chương  Pha Lê 2 càng

Thông tin

MSP: KNC-PL2 cang

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL02

Thông tin

MSP: KNC-PL02

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL03

Thông tin

MSP: KNC-PL03

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL04

Thông tin

MSP: KNC-PL04

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL05

Thông tin

MSP: KNC-PL05

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL06 

Thông tin

MSP: KNC-PL06

Kích thước: Tròn 12cm ,14cm,16 cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL07

Thông tin

MSP: KNC-PL07

Kích thước:Cao 20cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL13

Thông tin

MSP: KNC-PL13

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL15

Thông tin

MSP: KNC-PL15

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL17

Thông tin

MSP: KNC-PL17

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL18

Thông tin

MSP: KNC-PL18

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL19

Thông tin

MSP: KNC-PL19

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam